FAQ : Ofte stilte spørsmål

Hvor mye er min bedrift verdt?
Enkelt forklart er selskapets verdi avledet av fremtidig kontantstrøm samt selskapets eiendeler og gjeld. Hvor mye en kjøper er villig til å betale for en aksjepost eller et selskap avhenger også i stor grad av kjøpers motiv, risikovillighet og avkastningskrav. 

Til syvende og sist er selskapets verdi den summen kjøper er villig til å gi og som selger er villig til å akseptere, men en nøytral verdivurdering gir et godt grunnlag for prisantydning og forhandling.

Hvilke tommelfingerregler (multipler) kan jeg benytte for mitt firma?
Tommelfingerregler eller multipler blir ofte benyttet for å sammenligne aksjepriser, gjerne i børssammenheng. Man skal utvise stor aktsomhet eller unngå multippelberegning ved prising av små- og mellomstore bedrifter, bl.a. fordi multipler sjelden eller aldri hensyntar eksempelvis avskrivninger, gjeld, eiendeler, estimater, fremtidsutsikter m.m.

Mange tommelfingerregler og multipler har et utspring i salgsprisen på et spesifikt selskap man kjenner, men multippelverdiene kan svært sjelden overføres til et annet firma med hell. Det er f.eks ganske opplagt at en gjennomsnittlig multippelverdi fra Hovedindeksen på Oslo Børs ikke bør benyttes til å verdivurdere kiosken på hjørnet. Å verdivurdere etter multipler kan i beste fall fungere på større og stabile selskap, men vil på små og mellomstore bedrifter oftest gi et svært feilaktig bilde av selskapets markedsverdi.

Hvordan regner dere ut verdien på selskapet?
Vi benytter flere verdivurderingsmodeller tilpasset ulike virksomheter og finner den modellen som er mest egnet for det aktuelle selskapet. Modellene hensyntar en rekke faktorer fra regnskapene og den input dere gir oss, men analytiker foretar manuelle justeringer og beregninger.

Felles for våre hovedmodeller at markedsverdien beregnes med bakgrunn i forventede kontantstrømmer og investeringen diskonteres med en risikoavspeilet diskonteringsrente.

Utarbeider dere verdivurdering også på personlige selskap?
Ja, vi utarbeider på personlige selskap og aksjeselskap.

Utarbeider dere verdivurdering på eiendomsselskap, holdingselskap, investeringsselskap o.l.?
Som hovedregel nei, men i enkelte tilfeller kan vi likevel gjøre det. Kontakt oss nærmere for å avklare det aktuelle selskapet.

Hvordan leveres verdivurderingen?
Alle våre verdivurderinger leveres som PDF-fil til din E-post.

Hvor lang leveringstid har dere?
Normal leveringstid er 2-5 virkedager. 24 timers hasteoppdrag kan i mange tilfeller utføres. Kontakt oss dersom dette er aktuelt.

Er det konfidensiell behandling
Vi har strenge regler til konfidensiell behandling. Dette innebærer bl.a. at vi ikke utleverer en verdivurdering til andre enn kontaktpersonen som er oppgitt ved bestilling. Spørsmål knyttet til en utført verdivurdering må også gå via oppdragsgivers kontaktperson. Ved verdivurdering av et selskap blir ingen personer eller selskap informert. Det sendes derfor ikke ut noen form for gjenpartsbrev e.l.